پس از تولید محصول ماشین تاو بریکر (برش تاو) فیتیله‌های تولیدی، از ماشین گیل باکس چندمنظوره عبور داده می‌شوند. فیتیله‌ها توسط این ماشین، چندلا شده و به صورت بوبین و یا کلاف پیچیده می‌شوند. این ماشین در اثر مخلوط کردن فیتیله‌های بخار خورده و بخار نخورده، تاپس‌های بالک تولید می‌کند. در صورتی که این ماشین‌ها، دارای سیستم کشش غلتکی باشند، به آنها ری بریکر(گیل باکس مقدماتی) گفته می‌شود.

پس از تولید محصول ماشین تاو بریکر (برش تاو) فیتیله‌های تولیدی، از ماشین گیل باکس چندمنظوره عبور داده می‌شوند. فیتیله‌ها توسط این ماشین، چندلا شده و به صورت بوبین و یا کلاف پیچیده می‌شوند. این ماشین در اثر مخلوط کردن فیتیله‌های بخار خورده و بخار نخورده، تاپس‌های بالک تولید می‌کند. در صورتی که این ماشین‌ها، دارای سیستم کشش غلتکی باشند، به آنها ری بریکر(گیل باکس مقدماتی) گفته می‌شود. شکل ۱ ، نمایی از ماشین ری بریکر را نشان داده است.

Re-breaker-machin

شکل ۱، نمایی ماشین ری بریکر

کشش در این ماشین، جهت مخلوط بهتر و بیشتری از فیتیله‌ها حدود ۲۴- ۳۰  واحد است. ناحیه کلی کشش در این ماشین در شکل ۲  نشان داده شده است. ماشین ری بریکر از دو قسمت متوالی زیر تشکیل شده است:

Traction-breaker-machine

شکل ۲، ناحیه کشش ماشین ری بریکر

  بخش کشش مقدماتی

در این ناحیه، هر کدام از نواحی کشش، شامل یک غلتک روکشدار فوقانی و یک جفت غلتک تحتانی هستند که نسبت و فواصل کشش در آنها قابل تنظیم است. شکل ۳ ناحیه کشش مقدماتی را نشان داده است.

Preliminary-traction

شکل ۳ ، ناحیه کشش مقدماتی

  بخش کشش با شانه

در این ناحیه فاصله بین شانه‌ها حدودا 8 میلی متر و فاصله آخرین شانه با غلتک خروجی حدود 30 میلی متر است. شکل۴ ناحیه کشش همراه با شانه را نشان داده است. برای جمع‌آوری الیاف کوتاه و پرزها این ماشین مجهز به سیستم مکش است. شکل ۵ این سیستم را نشان داده است.

Stretch-with-the-shoulde

شکل ۴، ناحیه کشش همراه با شانه

Reaction-machine

شکل ۵، سیستم مکش ماشین ری بریکر

  وظایف ماشین ری بریکر

وظایف ماشین ری بریکر به صورت زیر است: • کوتاه کردن و پاره کردن الیافی است که طولی بیشتر از حد مجاز دارند(الیافی که در مرحله تبدیل تاو به تاپس به طول معین برش نخوردند)، در واقع می‌توان از آن به عنوان تکمیل کننده کار ماشین تاو بریکر نام برد. که یکنواختی طول بهتری را حاصل می‌کند. • مخلوط کردن، در صورتیکه در مرحله قبل تاوهای رنگی برش داده شده باشند، این مرحله به شید رنگی بهتر کمک خواهد کرد.

بیشتر در این مجموعه: « ماشین تـاوبریکـر