گیلباکس (پاساژ)

 

گیلباکس

 مشخصات فنی

گیلباکس
طول قطر خارجی
۳۰۰ میلیمتر ۸۵ میلیمتر
۳۱۰ میلیمتر ۸۵ میلیمتر
۲۷۰ میلی متر ۸۰ میلیمتر
۲۵۰ میلی متر ۸۰ میلیمتر
۲۰۰ میلی متر ۸۰ میلیمتر
۲۷۰ میلیمتر ۸۵ میلیمتر
۲۵۵ میلیمتر ۸۰ میلیمتر
۲۴۰ میلیمتر ۸۰ میلیمتر
۲۲۰ میلیمتر ۷۷ میلیمتر 
۲۴۰ میلیمتر ۷۵ میلیمتر 
۲۵۰ میلیمتر ۷۶ میلیمتر 
۲۱۰ میلیمتر ۸۰ میلیمتر 
۲۱۰ میلیمتر ۷۵ میلیمتر 
۲۵۰ میلیمتر ۷۸ میلیمتر 

جدول مشخصات گیلباکس