هشت لا

 

 مشخصات فنی

گیلباکس
طول قطر خارجی
۱۷۰ میلی متر ۴۵ میلیمتر
۱۷۰ میلی متر ۴۲ میلیمتر
۱۷۰ میلی متر ۳۲ میلیمتر
۱۷۰ میلیمتر ۳۰ میلیمتر

جدول مشخصات گیلباکس